University of Edinburgh

Address: 
The University of Edinburgh
Old College
South Bridge
Edinburgh
EH8 9YL
United Kingdom